Privacy verklaring

Privacy- en cookieverklaring Cloudomotion B.V. Versie 1.0

Cloudomotion B.V. (hierna: ‘Cloudomotion’) hecht veel belang aan uw privacy. “U” verwijst naar een website bezoeker, contactpersoon bij de klant van Cloudomotion, gebruiker van een applicatie van Cloudomotion of een leverancier van Cloudomotion. In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe Cloudomotion (hierna ook ‘wij’ of ‘we’) met uw (persoons)gegevens omgaan en welke rechten u heeft. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle gegevens die Cloudomotion over u verzamelt en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke, onder meer via www.cloudomotion.nl en het volgende sub-domein: www.cloudomotion.eu.

Wie zijn wij? Cloudomotion helpt bedrijven en organisaties te digitaliseren. Wij hebben speciaal voor de maakindustrie software ontwikkeld.

Cloudomotion is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring. Cloudomotion is gevestigd aan de Bouwstraat 8, 7483PA te Haaksbergen.

Wij hebben een privacy officer bij Cloudomotion en die is verantwoordelijk voor de privacy gerelateerde zaken. Deze contactpersoon is geen functionaris gegevensberscherming (FG) in de zin van de AVG. In deze privacy- en cookieverklaring staat dat u zich in een aantal specifieke gevallen kan wenden tot de privacy officer. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar: privacy@cloudomotion.nl. Indien uw vraag niet privacy gerelateerd is, kunt u een e-mail sturen naar info@cloudomotion.nl.

Van wie verzamelen wij (persoons)gegevens en waarvoor? Wij verzamelen de gegevens van (natuurlijke)personen in de volgende categorieën: zakelijke relaties, applicatiegebruiker en bezoekers van onze website.

Zakelijke relaties: Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u een contactpersoon bent van onze zakelijke relaties. Wij doen dit voor de uitvoering van de overeengekomen samenwerking en/of

dienstverlening en om een zakelijke relatie met u te onderhouden. Ook verwerken wij de (persoons)gegevens voor de afhandeling van betalingen.

Applicatiegebruiker: Naast (persoons)gegevens die u zelf invoert in de software verzamelen wij ook (persoons)gegevens die ontstaan tijdens het gebruik van de Cloudomotion software. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor een goede werking van de Cloudomotion software. De organisatie waar u werkt is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zijn ingevoerd en ontstaan in de Cloudomotion software. Wij zijn de verwerker van deze gegevens. Voor uitleg over de verwerking van uw persoonsgegevens door uw organisatie verwijzen wij naar diens privacy- en cookieverklaring.

Bezoekers van onze website: Bent u bezoeker van onze websites dan verzamelen wij uw persoonsgegevens alleen als u uw contactgegevens heeft achtergelaten.

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij van u?

Zakelijke relaties: De persoonsgegevens die wij van onze (potentiële) zakelijke relaties verwerken, beperken zich tot naam, functie en (zakelijke) contactgegevens zoals e-mail adres en telefoonnummers.

Applicatiegebruiker Indien u een gebruiker bent van de Cloudomotion software verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u: de door u ingevoerde gebruikersnaam, registratie van de (gewerkte) uren en de bestede uren per (machine/fabriek) onderdeel.

Bezoekers van onze website: Wij verwerken de (persoonsgegevens) die u heeft ingevuld in het contactformulier zoals: naam, e- mail en telefoonnummer. Wij maken gebruik van cookies. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor technische en analytische doeleinden.

Op welke grond wordt de verwerking van uw (persoons) gegevens gebaseerd? Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, op basis van een wettelijke verplichting, het gerechtvaardigd belang en uw toestemming.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met Cloudomotion We gebruiken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Cloudomotion, dit betreft ook de precontractuele fase. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om te voldoen aan onze verplichtingen betreffende de overeenkomst.

Wettelijke verlichting We zijn wettelijke verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan bijvoorbeeld fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang We gebruiken uw gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:

  • Het belang van Cloudomotion om een duurzame relatie met u te behouden en u producten en diensten aan te bieden;
  • het belang van Cloudomotion om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren door middel van statistische analyse, waaronder mede begrepen analyse van het gebruik van de website.

Wij hebben een zorgvuldige belangenafweging gemaakt voor de verwerking van persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat deze verwerking slechts een beperkte, impact op uw privacy heeft. Bent u het niet eens met de verwerking van uw gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang? Dan kunt u hier altijd bezwaar tegen maken. Wij zullen dan opnieuw een belangenafweging maken en de uitkomst spoedig aan u mededelen. In het geval dat wij de gegevens nodig hebben voor het instellen, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, zullen wij het verzoek tot bezwaar weigeren.

Toestemming In sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming? Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Met welke partijen delen we uw (persoons)gegevens? In overeenstemming met deze privacy- en cookieverklaring en zover dat bij wet is toegestaan, kunnen wij gebruik maken van verwerkers voor het verlenen van haar diensten. Onze verwerkers verwerken slechts ten behoeve van ons persoonsgegevens en voor geen enkel ander doel. Wij nemen verschillende maatregelen om te waarborgen dat het verwerken van deze gegevens gebeurt op een veilige en verantwoorde manier. Wij houden de gegevens in Europa, zo staan onze applicatieservers in Nederland. We hebben met al onze partners verwerkersovereenkomsten gesloten.

In uitzonderlijke gevallen moeten wij uw gegevens delen met derden. Dit kan het geval zijn indien er sprake is van een wettelijke regeling, gerechtelijk bevel of vonnis. Wij verkopen in geen enkel geval uw persoonsgegevens aan derden.

Worden uw (persoons)gegevens doorgegeven aan partijen buiten de EER? Wij geven uw gegevens niet door aan externe partijen die buiten de EER gevestigd zijn. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EER.

Hoe lang bewaren wij uw (persoons)gegevens? Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Wij hanteren naar gelang de situatie de volgende bewaartermijnen:

Zakelijke relatie Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij een zakelijke relatie met u hebben, dan wel zolang er een wettelijke bewaarplicht op ons rust. Na afloop van de genoemde bewaartermijn of naar aanleiding van geslaagd verzoek tot verwijdering van uw gegevens, verwijderen wij uw persoonsgegevens uit onze systemen.

Applicatiegebruiker Persoonsgegevens die toebehoren aan uw organisatie worden verwijderd, zodra de organisatie wordt verwijderd uit de Cloudomotion Software. De beheerder van de software in uw organisatie kan uw organisatie verwijderen door in te loggen in de software. Via het menu kan de beheerder gaan naar 'Instellingen'. Door op ‘Verwijder de organisatie' te klikken, kan de beheerder de verwijdering inplannen. Er gaat dan een periode van start waarin de beheerder nog 14 dagen de tijd heeft om de verwijdering ongedaan te maken. Na het verwijderen van een organisatie kan het maximaal drie maanden duren voordat deze gegevens ook zijn verdwenen uit onze back-ups. In het geval een organisatie stopt met het afnemen van onze dienst, zal deze organisatie door ons uit het systeem worden gehaald. Na opzegging gaat een periode van 14 dagen van start, waarin de opzegging ongedaan kan worden gemaakt. Indien de opzegging niet ongedaan is gemaakt,zullen de gegevens gedurende één maand op onze back-up aanwezig blijven daarna worden de gegevens permanent verwijderd.

Website bezoeker Als een website bezoeker het contact formulier invult, zullen wij contact opnemen met de website bezoeker. Na dit contactmoment zullen wij de gegevens verwijderen, tenzij er aanleiding is om de gegevens langer te bewaren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw (persoons)gegevens? U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@cloudomotion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende mlink: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt uw gegevens te wissen, maar we die gegevens nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoort u dat zo snel mogelijk van ons.

Hoe beveiligen wij uw (persoons)gegevens? Wij nemen de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en nemen daarom ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met verwerkers en externe partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken zijn wij eveneens overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal moeten beveiligen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@cloudomotion.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Daarom leggen wij hieronder uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waarvoor we ze gebruiken.

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw device plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen.

Welke cookies gebruiken wij en waarvoor? Wij gebruiken functionele cookies voor een goede werking van de website en analytische cookies, zoals Google Analytics, om onze website te optimaliseren en gegevensverkeer te analyseren. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor een goede werking van de website. Daarnaast zijn deze cookies conform de richtlijnen van de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingesteld en is de impact van deze cookies op uw privacy beperkt. Hierdoor is toestemming voor het plaatsen van deze cookies niet vereist. Voor meer informatie over de wijze waarop Google omgaat met privacy, verwijzen we graag naar de privacyverklaring van Google.

Hoe kunt u cookies blokkeren en verwijderen? U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen, inzien of aanpassen.

Wijzigingen Indien noodzakelijk kunnen wij deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. De meest actuele verklaring staat op onze websites. De tekst is voor het laatst aangepast op 12 augustus 2021.

Vragen, opmerkingen of klachten? Voor vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of over deze privacy- en cookieverklaring kunt u per post of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Cloudomotion B.V. KvK- nummer: [859738127] Adres: Bouwstraat 8, 7483PA te Haaksbergen Email: info@cloudomotion.nl